Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i S:t Arild Golfklubb kallas till ordinarie årsmöte (vårårsmöte) tisdagen den 29 april 2014, kl 19.00 i klubbens restaurang.

FÖRDRAGNINGSLISTA

  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av röstlängd för mötet.
  3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  4. Fastställande av föredragningslista.
  5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet.
  7. Föredragning av

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat-och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

9. Fastställande av resultat och balansräkning samt behandling av underskottet i enlighet med balansräkningen.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Övriga frågor

 

 

Fullständigt undertecknad årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas vid mötet.

 

Vid tidpunkten för kallelsen hade inga motioner inkommit till klubben.

 

Skäret 7 april 2014

STYRELSEN

Kommentarer