Uppdaterad Kallelse Vårårsmötet 2018

Kallelse till Vårårsmöte

23 april 2018, 19-21 på S:t Arild GK.
Vi bjuder in till en informell del och en formell del på mötet. För planeringen (sittplatser
och fika), vänligen meddela ert deltagande via denna info@starild.se

19.00 - 20.00 Informell del
 Sportchef Peter Larsson presenterar sig själv och planerna för säsongen 2018.
 Head pro Therés Larsson informerar om akademin
 Banchef Gustav Larsson berättar om planerna för banan.
 Jonas och Chalinvaly Paradis presenterar sig själv och det nya
     restaurangkonceptet.
 Information kring medlemsenkäten
 Information om det nya konferensrummet

20.00 - 20.15 Kaffe
20.30 Formellt årsmöte enligt nedanstående föredragningslista.

Fördragningslista
1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera
    mötesprotokollet.
7. Föredragning av
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat-och balansräkning) för det senaste
    räkenskapsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
    /räkenskapsåret
9. Fastställande av resultat och balansräkning samt behandling av underskottet i enlighet
    med balansräkningen.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
11. Motioner och val
a. Motion från Anders Påhlman
b. Förslag från Styrelsen (stadgeändring)
c. Val av ägarrepresentant jämte suppleant intill höstmötet 2018 till S:t Arild Golf
    AB med uppdragsspecifikation (villkorat att 11b bifallits)
d. Val av Godkänd/auktoriserad revisor, intill höstmötet 2018, till S:t Arild Golf AB
12. Övriga frågor
Fullständigt undertecknad årsredovisning och revisionsberättelse kommer att finnas vid
mötet. Dessutom finns materialet tillgängligt i receptionen och på hemsidan under
medlem/medlemssidor fr.o.m. 20180406.

Skäret 6 april 2018
Styrelsen

Kommentarer