Styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll

KALLELSE TILL VÅRÅRSMÖTE
med S:t Arild Golfklubb
den 27 april 2017 kl 19.00 i klubbhuset.

Mötet börjar med en informell del och avslutas med det formella årsmötet.

Samtliga handlingar inför mötet såsom årsredovisning, fullmakt och styrelsens svar på den inkomna motionen kommer att sändas ut och finnas till hands på hemsida och i klubbhus från och med torsdag den 13:e april.

 
 
FÖREDRAGNINGSLISTA

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av röstlängd

§ 3 Mötets utlysande

§ 4 Fastställande av föredragningslista

§ 5 Val av ordförande och sekreterare vid årsmöte

§ 6 Val av protokolljusterare                                                                                            

§ 7a Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

   7b Styrelsens årsredovisning för det senaste  räkenskapsåret

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret 

§ 9 Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott eller enligt balansräkningen

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 11 Inkommen motion 

§ 12 Övriga frågor

§ 13 Mötets avslutning 

 
 
Varmt välkomna önskar Styrelsen